Sinh học lớp 12

Chuyên đề 1 : Cơ chế di truyến biến dị

Phần này bao gồm các kiến thức về - Vật chất và cơ chế biến dị ở cấp độ phân tử - Vật chất và cơ chế biến dị ở cấp độ tế bào. Cơ chế di truyền và biến dị ở sinh vật đã giải thích cho hiện tượng truyền đạt thông tin di truyền ổn định qua các thế hệ, và tính đa dạng di truyền của sinh giới.
Xem thêm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021