Bài tập di truyền quần thể

Cập nhật lúc: 10:57 20-10-2015 Mục tin: Sinh học lớp 12


Tuyển chọn một số bài tập di truyền quần thể thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia.

Câu 1. Quần thể có 0,36AA; 0,48Aa; 0,16aa. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể trên qua 3 thế hệ tự phối.

A.0,57AA : 0,06Aa : 0,37aa                                      

B.0,7AA : 0,2Aa ; 0,1aa

C.0,36AA  : 0,24Aa : 0,40aa                                       

D.0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa

Câu 2. Một quần thể thực vật ở thế hệ xuất phát đều có kiểu gen Aa. Tính theo lí thuyết tỉ lệ kiểu gen AA trong quần thể sau 5 thế hệ tự thụ phấn bắt buộc là:

A.46,8750 %                                      B.48,4375 %                        

C.43,7500 %                                     D.37,5000 %

Câu 3: Nếu ở P tần số các kiểu gen của quần thể là :20%AA :50%Aa :30%aa ,thì sau 3 thế hệ tự thụ, tần số kiểu gen AA :Aa :aa sẽ là :

A. 51,875 % AA : 6, 25 % Aa : 41,875 % aa      

B. 57, 250 % AA : 6,25 % Aa :  36,50 %aa

C. 41,875 % AA  : 6,25 % Aa : 51,875 % aa   

D. 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa

Câu 4: Xét quần thể tự thụ phấn có thành phân kiểu gen ở thế hệ P là:  0,3 BB + 0,3 Bb + 0,4 bb = 1.Các cá thể bb không có khả năng sinh sản, thì thành phân kiểu gen F1 như thế nào?

A. 0,25AA + 0,15Aa +  0,60aa  = 1                   

B.0,7AA + 0,2Aa + 0,1aa = 1

C. 0,625AA + 0,25Aa +  0,125 aa = 1       

D.0,36AA +  0,48Aa + 0,16aa = 1

Câu 5. Một quần thể Thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ xuất phát: 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa. Cho biết cá thể có kiểu gen aa không có khả năng sinh sản. Tính theo lí thuyết tỉ lệ kiểu gen thu được ở F1 là:

A. 0,525AA : 0,150Aa : 0,325aa                                          

B. 0,7AA : 0,2Aa ; 0,1aa

C. 0,36AA  : 0,24Aa : 0,40aa                                              

D.0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa

Câu 6 Xét một quần thể thực vật có thành phần kiểu gen là 25% AA : 50% Aa : 25% aa. Nếu tiến hành tự thụ phấn bắt buộc thì tỉ lệ kiểu gen đồng hợp ở thế hệ F2

A. 12,5%.                      B. 25%.                 C. 75%.                D. 87,5%.

Câu 7. Ở một quần thể sau khi trải qua 3 thế hệ tự phối, tỉ lệ của thể dị hợp trong quần thể bằng 8%. Biết rằng ở thế hệ xuất phát, quần thể có 20% số cá thể đồng hợp trội và cánh dài là tính trội hoàn toàn so với cánh ngắn. Hãy cho biết trước khi xảy ra quá trình tự phối, tỉ lệ kiểu hình nào sau đây là của quần thể trên?

A. 36% cánh dài : 64% cánh ngắn.                                      

B. 64% cánh dài : 36% cánh ngắn.

C. 84% cánh dài : 16% cánh ngắn.                                      

D. 16% cánh dài : 84% cánh ngắn.

Câu 8. Quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền?

A. QT I : 0,32 AA : 0,64 Aa : 0,04 aa.                         

 B.QT II:  0,04 AA : 0,64 Aa : 0,32 aa.

C. QT III: 0,64 AA : 0,04 Aa : 0,32 aa.               

D. QT IV: 0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa.

Câu 9. Một quần thể bao gồm 120 cá thể có kiểu gen AA, 400 cá thể có kiểu gen Aa, 680 cá thể có kiểu gen aa. Tần số alen A và a trong quần thể trên lần lượt là :

A. 0,265 và 0,735                          B.0,27 và 0,73                   

C. 0,25 và 0,75                              D.0,3 và 0,7

Câu 10 . Gen BB qui định hoa đỏ, Bb qui định hoa hồng, bb qui định hoa trắng. Một quần thể có 300 cá thể đỏ, 400 cá thể hoa hồng và 300 cá thể hoa trắng tiến hành giao phấn ngẫu nhiên. Nếu không có sự tác động của các nhân tố tiến hóa thì thành phần kiểu gen của quần thể ở F1

A. 0,25 BB+0,50Bb+0,25bb=1.                 B. 0,36 BB+0,48Bb+0,16bb=1

C. 0,81 BB+0,18Bb+0,01bb=1.                 D. 0,49 BB+0,42Bb+0,09bb=1

Câu 11: Biết alen A quy định lông xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định lông trắng, các alen nằm trên NST thường. Một quần thể chuột ở thế hệ xuất phát có 1020 chuột lông xám đồng hợp, 510 chuột có kiểu gen dị hợp. Khi quần thể đạt trạng thái cân bằng có 3600 cá thể. Tần số tương đối của mỗi alen là:

A. A: a  =  1/6  : 5/6                                    B. A: a  =  5/6  : 1/6      

C. A: a  =  4/6  :  2/6                         D A: a  =  0,7  : 0,3 

Câu 12. Đàn bò có thành phần kiểu gen đạt cân bằng, với tần số tương đối của alen qui định lông đen là 0,6, tần số tương đối của alen qui định lông vàng là 0,4. Tỷ lệ kiểu hình của đàn bò này như  thế  nào ?

A. 84% bò lông đen, 16% bò lông vàng.    

B. 16% bò lông đen, 84% bò lông vàng.

C. 75% bò lông đen, 25% bò lông vàng.    

D. 99% bò lông đen, 1% bò lông vàng.

Câu 13. Quần thể giao phấn có thành phần kiểu gen đạt trạng thái cân bằng, có hoa đỏ chiếm 84%. Thành phần kiểu gen của quần thể như thế nào (B qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so b qui định hoa trắng)?

A.0,16 BB + 0,48 Bb + 0,36 bb = 1.          

B.0,36 BB + 0,48 Bb + 0,16 bb = 1.

C.0,25 BB + 0,50 Bb + 0,25 bb = 1.                   

D. 0,64 BB + 0,32 Bb + 0,04 bb = 1.

Câu 14. Quần thể người có tỷ lệ máu A chiếm 0,2125; máu B chiếm 0,4725; máu AB chiếm 0,2250; máu O chiếm 0,090. Tần số tương đối của mỗi alen là bao nhiêu?

A. p(IA) = 0,25; q(IB) = 0,45; r(i) = 0,30   

B. p(IA) = 0,35; q(IB) = 0,35; r(i) = 0,30

C. p(IA) = 0,15; q(IB) = 0,55; r(i) = 0,30   

D. p(IA) = 0,45; q(IB) = 0,25; r(i) = 0,30

Câu 15. Cho cấu trúc di truyền của 1 quần thể người về hệ nhóm máu A, B, AB, O: 0,25 IA IA  + 0,20 IA IO  +  0,09 IB IB  +  0,12 IB IO  +  0,30 IA IB  +  0,04IO IO = 1

Tần số tương đối mỗi alen  IA  , IB , IO    là:

A. 0,3  :  0,5 :  0,2                   B. 0,5  :  0,2 :  0,3        

C. 0,5  :  0,3 :  0,2                   D. 0,2  :  0,5 :  0,3

Câu 16 :Về nhóm máu A, O, B của một quần thể người ở trạng thái cân bằng di truyền.Tần số alen IA = 0,1, IB = 0,7, Io  = 0,2.Tần số các nhóm máu A, B, AB, O lần lượt là:

A.   0, 3;   0, 4;  0, 26;    0, 04                                 

B. 0,05;   0,7 ;   0,21;    0,04

C.   0, 05;  0, 77;  0, 14;  0, 04                                

D.  0,05;  0,81;   0,10;    0,04

Câu 17: Ở người gen qui định màu mắt có 2 alen ( A, a ), gen qui định dạng tóc có 2 alen (B, b) gen qui định nhóm máu có 3 alen ( IA. IB, IO ). Cho biết các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường khác nhau. Số kiểu gen khác nhau có thể tạo ra từ 3 gen nói trên ở quần thể người là:

A.54                          B.24                          C.10                     D.64

Câu 18 : Một quần thể động vật, xét 1 gen có 3 alen nằm trên NST thường và 1 gen có 2 alen nằm trên NST giới tính không có alen tương ứng trên Y. Quần thể này có số loại kiểu gen tối đa về 2 gen trên là:                   

A.30                        B.60                         C. 18                               D.32

Câu 19 :  Ở người gen A qui định mắt nhìn màu bình thường, alen a qui định bệnh mù màu đỏ và lục; gen B qui định máu đông bình thường, alen b qui định bệnh máu khó đông. Các gen này nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y. Gen D quy định thuận tay phải, alen d quy định thuận tay trái nằm trên NST thường. Số kiểu gen tối đa về 3 locut trên trong quần thể người là:

A.42                          B.36                          C.39                     D.27

Câu 20 :Một quần thể ban đầu có cấu trúc di truyền là: 0,7AA + 0,3Aa. Sau một thế hệ ngẫu phối người ta thu được ở đời con 4000 cá thể. Tính theo lí thuyết, số cá thể có kiểu gen dị hợp ở đời con là: 

A. 90                         B.2890                      C.1020                 D.7680

Đáp án : 

1- A; 2- B; 3-C; 4 - C; 5- B; 6 - A; 7- C; 8 - D; 9 - A; 10 - A ; 11 - B ; 12 - A ; 13 - D;14- A; 16 - C; 17 - A; 18 - A ; 19- A;  20 - C


Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 12 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025