Sinh học lớp 9

Các thí nghiệm của Men Đen

Men Đen đã thực hiện các thí nghiệm trên cây đậu Hà lan và phát hiện ra các quy luật di truyền - đặt nền móng cho ngành Di truyền học hiện đại.
 • Men Đen và di truyền học

  Bằng các phương pháp nghiên cứu của mình, Menđen đã tìm ra các quy luật di truyền, đặt nền móng cho nghiên cứu di truyền hiện đại.

  13-02-2017 | 11:59
 • Lai một cặp tính trạng

  Menđen đã tiến hành giao phấn giữa các giống đậu Hà lan khác nhau về 1 cặp tính trạng thuần chủng tương phản.

  13-02-2017 | 17:15
 • Lai hai cặp tính trạng

  Menđen lai hai thứ đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản : hạt màu vàng, vỏ trơn và hạt màu xanh, vỏ nhăn được F1 đều có hạt màu vàng, và trơn.

  13-02-2017 | 17:19
 • Quy luật phân li của Menđen

  Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân ly về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng P.

  10-09-2020 | 14:36
 • Phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen

  Menđen đã dùng phương pháp lai giống và phương pháp phân tích di truyền của giống lai khi lai giữa các dạng bố, mẹ thuần chủng khác nhau về các cặp tính trạng tương phản để theo dõi sự xuất hiện các tính trạng, phân tích sự di truyền các tính trạng đã chọn lọc ở các thế hệ sau:

  10-09-2020 | 14:25
 • Các khái niệm cơ bản của di truyền học

  Tính trạng: Là đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lý của cơ thể nhờ đó có thể phân biệt được cơ thể này với cơ thể khác. Tính trạng trội là tính trạng biểu hiện khi có kiểu gen ở dạng đồng hợp tử trội hoặc dị hợp tử.

  10-09-2020 | 14:19

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021