Bài tập phép lai của các thể đa bội

Cập nhật lúc: 13:57 07-08-2015 Mục tin: Sinh học lớp 12


Những dạng tập có liên quan đến phép lai thể đa bội thường xuất hiện trong đề thi đại học như tính tỉ lệ kiểu gen, kiểu ở thể hệ lai, số phép lai có cùng một kết quả. Về cơ bản để làm tốt các dạng bài này các em cần viết đúng các tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra của cơ thể bố mẹ.

Câu 1:  Cho biết giao tử đực lưỡng bội không có khả năng thụ tinh, gen A trội hoàn toàn so với gen a. Ở phép lai sau ♂Aaa x ♀AAaa, tỉ lệ kiểu hình của đời con là:

A. 17 : 1.             B. 5 : 1.                    C. 11 : 1.                              D.8 : 1.

Câu 2:  Cho biết A trội hoàn toàn so với a. Lấy hạt phấn của cây tam bội Aaa thụ phấn cho cây tam bội Aaa, nếu hạt phấn lưỡng bội không có khả năng thụ tinh thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con là:

A. 3:1                  B. 2:1                       C. 11: 1                               D. 8:1

Câu 3:  Cho biết gen A trội hoàn toàn so với a , giao tử đực lưỡng bội không có khả năng thụ tinh. Đời con của phép lai ♂Aaa x ♀ AAa có tỷ lệ kiểu hình ở đời con là

A. 3:1                B. 2:1                       C.11:1                                   D. 8:1

Câu 4:  Trong trường hợp không xảy ra đột biến mới, các thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường. Xét các tổ hợp lai:

(1) AAAa x AAAa                             (2) Aaaa x Aaaa                                 

(3) AAaa x AAAa                              (4) AAaa x Aaaa                                

Tính theo lí thuyết các phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 2 : 1 ?

A.  (1), (3).                    B. (1), (2).                   C. (2), (3).               D.(1), (4).

Câu 5:  Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do gen A có 3 alen là A, a, a1 quy định theo thứ tự trội lặn là A > a > a1. Trong đó A quy định hoa đỏ, a quy định hoa vàng, a1 quy định hoa trắng. Nếu cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường thì theo lí thuyết, phép lai ♂Aaa1a1 x ♀Aaaacho loại cây có hoa vàng ở đời con chiếm tỉ lệ:

A. 2/9                         B. 1/4                            C. 1/9                         D. 1/6

Câu 6:  Ở một loài thực vật lưỡng bội, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; Gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng được hợp tử F1. Sử dụng cônsixin tác động lên hợp tử F1 để gây đột biến tứ bội hóa. Các hợp tử đột biến phát triển thành cây tứ bội và cho các cây đột biến này giao phấn với cây lưỡng bội thân cao, hoa trắng dị hợp thu được F2. Cho rằng cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội. Theo lí thuyết, ở F2 loại kiểu hình thân thấp, hoa đỏ có tỉ lệ:

A. 5/72                       B. 3/16                           C. 5/16                         D. 11/144

Câu 7: Xét các tổ hợp lai:

(1) AAaa x AAaa                                (2) AAaa x Aaaa                                 (3) AAaa x Aa

(4) Aaaa x Aaaa                                  (5) AAAa x aaaa                                 (6) Aaaa x Aa

Theo lí thuyết, những tổ hợp lai sẽ cho tỉ lệ kiểu hình ở đời con 11 quả đỏ : 1 quả vàng là:

A. (2), (3).                   B. (2), (3), (5).        C. (1), (2), (6).                         D. (4), (5), (6).

Câu 8:  Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn; cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Xét các phép lai sau:

(1) AAaaBbbb x aaaaBbbb.                                        (2) AAaaBBbb x AaaaBbbb.

(3) AaaaBBBb x AAaaBbbb.                                     (4) AaaaBBbb x Aabb.

(5) AAaaBBbb x AAaaBbbb.                                    (6) AAaaBBbb x Aabb.

Theo lí thuyết, trong 6 phép lai nói trên có bao nhiêu phép lai mà đời con có 9 kiểu gen, 4 kiểu hình ?

A. 2 phép lai.                   B. 3 phép lai.                         C.4 phép lai.                     D. 5 phép lai.    

Câu 9:  Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với a quy định quả vàng, cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra loại giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường. Xét các tổ hợp lai:

(1) AAAa x AAAa                             (2) Aaaa x Aaaa                                  (3) AAaa x AAAa

(4) AAaa x Aaaa                                 (5) AAAa x aaaa                                 (6) Aaaa x AAa

Theo lí thuyết, những tổ hợp lai sẽ cho tỉ lệ kiểu hình ở đời con 100% cây quả đỏ là:

A . (1), (2), (3).                  B. (1), (3), (5).               C.  (2), (4), (6).                  D.  (4), (5), (6).

Câu 10 : Biết rằng cây tứ bội  giảm phân chỉ cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh . Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây giữa hai cây tứ bội AAAa x Aaaa cho đời con có kiểu gen AAaa chiếm tỉ lệ

A. 50                        B. 25%                           C. 56,25%                                       D. 75 %

Đáp án : 1 C - 2 B - 3 C - 4 B - 5 B - 6A - 7 A - 8A - 9 B - 10 A 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021