Bài tập phần tiến hoá ở mức độ thông hiểu

Cập nhật lúc: 11:08 09-04-2016 Mục tin: Sinh học lớp 12


Tuyển chọng các bài tập lí thuyết tiến hóa ở mức độ thông hiểu

Câu 1 :  Theo Lamac, tiến hóa là:

A. Sự biến đổi của các loài dưới ảnh hưởng trực tiếp của ngoại cảnh
B. Sự tích luỹ các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác động của ngoại cảnh.
C. Sự phát triển có kế thừa lịch sử, nâng cao dần trình độ tổ chức của cơ thể .

D. Kết quả của quá trình chọn lọc tự nhiên thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật.

Câu 2: Lamac giải thích như thế nào về nguyên nhân tiến hóa?

A. Chọn lọc tự nhiên dưới tác động của ngoại cảnh .

B. Sự tích lũy các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác động của ngoại cảnh .

C. Do ngoại cảnh thay đổi hoặc thay đổi tập quán hoạt động ở động vật .

D. Do môi trường sống thay đổi chậm chạp

Câu 3: Lamac giải thích như thế nào về đặc điểm của hươu cao cổ có cái cổ rất dài ?

 A. Do đột biến.                                               B. Ảnh hưởng của tập quán hoạt động.

C. Kết quả của chọn lọc tự nhiên.                  D. Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh.

Câu 4: Thích nghi kiểu hình được gọi là:

A. Thích nghi lịch sử                           B. Thích nghi sinh thái

C. Thích nghi địa lý                                         D. Thích nghi sinh lý

Câu 5 : Theo Lamac, dấu hiệu chủ yếu của quá trình tiến hóa là:

A. Sinh giới ngày càng đa dạng.         B. Nâng cao dần trình độ tổ chức của cơ thể.

C. Thích nghi ngày càng hợp lí.          D. Tổ chức ngày càng cao

Câu 6: Theo Đacuyn, nhân tố chính qui định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi và cây trồng là gì ?

A. Do được nuôi trồng trong những điều kiện khác nhau.        B. Chọn lọc tự nhiên.

C. Chọn lọc nhân tạo.                                                                D. Do nhu cầu của con người.

Câu 7: Theo Lamac, các đặc điểm hợp lí của sinh vật được hình thành do:

A. Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp nên sinh vật có khả năng thích nghi kịp thời.

B. Sự tích luỹ các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác dụng của chon lọc.

C. Kết quả của quá trình lịch sử chịu sự chi phối của 3 nhân tố: đột biến, giao phối và chọn lọc tự nhiên.

D. Quá trình phát sinh đột biến, được chọn lọc và di truyền lại cho thế hệ sau.

Câu 8 :Theo Đacuyn, sự hình thành các đặc điểm thích nghi là do:
A. Dưới tác động của chọn lọc tự nhiên, các dạng kém thích nghi bị đào thải, chỉ còn những dạng thích nghi nhất

B. Dưới tác động của chọn lọc tự nhiên, sinh vật có khả năng biến đổi để thích nghi kịp thời.

C. Dưới tác động của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân li tính trạng.

D. Dưới tác động của chọn lọc tự nhiên theo nhiều hướng khác nhau.

Câu 9: Theo Đacuyn nguyên nhân nào làm cho sinh giới ngày càng đa dạng phong phú từ một nguồn gốc ban đầu?

A. Biến dị, di truyền.

B. Chọn lọc tự nhiên thông qua hai đặc tính biến dị và di truyền.

C. Chọn lọc tự nhiên theo con đường phân li tính trạng.

D. Do sự thay đổi liên tục của ngoại cảnh trong một thời gian dài.

Câu 10: Dạng cách li đánh dấu sự hình thành loài mới là :

A. Cách li địa lí .                     B. Cách li sinh thái.    

C. Cách li sinh sản .                D. Cách li di truyền .

Câu 11: Đặc điểm cơ bản phân biệt người với động vật là :

 A. Bộ não phát triễn hoàn thiện .

B. Biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động có mục đích.

C. Dáng đi thẳng .

D. Biết biểu lộ tình cảm vui,buồn, giận dữ ...

Câu 12: Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là gì ?

A. Prôtêin và lipit.                   B. Prôtêin và cacbohiđrat.                  

C. Cacbohyđrat và lipit.          D. Prôtêin và axit nuclêic.

Câu 13: Đặc điểm nổi bật của các đại phân tử sinh học là gì ?

A. Đa dạng và đặc thù.           B. Đặc thù và phức tạp.                     

C. Đa dạng và phức tạp.         D. Đa dạng, không đặc thù.

Câu 14: Loại khí nào chưa có trong khí quyển nguyên thuỷ của quả đất?

A. Mêtan (CH4) và amôniac (NH3)                 B. Oxy (O2) và nitơ (N2)

C. Xianôgen (C2N2) và hơi nước (H2O)         D. Hơi nước (H2O) và cacbon ôxit (CO)
Câu 15: Trong các dấu hiệu của hiện tượng sống, dấu hiệu nào KHÔNG thể có ở vật thể vô cơ?
A. Trao đổi chất và sinh trưởng.                    

B. Trao đổi chất theo phương thức đồng hóa, dị hóa và sinh sản

C. Vận động và cảm ứng.                              

D. Sinh trưởng và vận động.

Câu 16: CLTN làm thay đổi tần số alen của quần thể như thế nào?

A. CLTN làm xuất hiện tác nhân gây đột biến gen từ đó tần số alen thay đổi.

B. CLTN tác động trực tiếp lên kiểu gen làm thay đổi tần số alen.

C. CLTN tác động lên kiểu hình, qua đó tác động lên kiểu gen và alen làm thay đổi tần số alen.

D. CLTN đào thải những biến dị có hại cho sinh vật do đó làm thay đổi tần số alen.

Câu 17: Phần lớn các đột biến tự nhiên là có hại cho cơ thể vì :

A. phá vỡ quan hệ hài hòa trong kiểu gen, trong nội bộ cơ thể, giữa cơ thể và môi trường.

B. kiểu hình không biến đổi kịp để thích nghi với môi trường.

C. sức sống của thể đột biến kém.

D. môi trường sống thay đổi.

Câu 18 : Những nhân tố nào sau đây có vai trò tạo nguồn nguyên liệu cho tiến hóa ?

A. quá trình hình thành đặc điểm thích nghi. 

B. quá trình chọn lọc tự nhiên và các cơ chế cách li.

C. quá trình đột biến và chọn lọc tự nhiên .   

D. quá trình đột biến và quá trình giao phối.

Câu 19: Quá trình giao phối đã tạo ra nguồn nguyên liệu thứ cấp cho chọn lọc tự  nhiên bằng cách nào ?

A. trung hòa tính có hại của đột biến.             B. phát tán đột biến trong quần thể.

C. tạo ra vô số biến dị tổ hợp.                         D. tạo điều kiện cho gen đột biến biểu hiện.

Câu 20: Măt chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là gì ?

A. tích lũy và đào thải ngang bằng nhau.                   B. đào thải các biến dị bất lợi.

C. tích lũy hoặc đào thải tùy điều kiện môi trường.   D. tích lũy các biến dị có lợi.

Câu 21: Vai trò của tính biến dị đối với chọn lọc tự nhiên là :

A. cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc.            B. củng cố đặc tính tốt.

C. động lực của chọn lọc tự nhiên.                 D. định hướng cho quá trình chọn lọc.

Câu 22: Ở các loài giao phối, đơn vị cơ bản chịu tác động của chọn lọc tự nhiên là:

 A. loài.                        B. cá thể.                      C. phân tử.                             D. quần thể.

Câu 23 : Theo quan niệm hiện đại, kết quả của chọn lọc tự  nhiên là gì ?

A. sự phân hóa khả năng sống sót của những cá thể khác nhau.

B. sự sống sót của những cá thể thích nghi.

C. sự phát triển và sinh sản ưu thế của những kiểu gen thích nghi.

D. hình thành loài mới.

Câu 24: Cơ chế cách li là tất cả các yếu tố ngăn cản :

A. quá trình chọn lọc tự nhiên xảy ra.                                    B. sự biến đổi của sinh vật.

C. khả năng đấu tranh sinh tồn của sinh vật.              D. sự giao phối của các cá thể.

Câu 25: Vai trò của các cơ chế cách li trong tiến hóa là gì ?

A. tăng cường nguồn nguyên liệu cho tiến hóa.                    

B. định hướng quá trình tiến hóa.

C. tăng cường sự phân hóa kiểu gen trong nội bộ quần thể. 

D. hình thành đặc điểm thích nghi ở sinh vật.

Câu 26 : Dấu hiệu nào là quan trọng nhất để phân biệt giữa các loài ?

A. khác nhau về tập tính.                    B. cách li sinh sản trong điều kiện tự nhiên.

C. khác nhau về hình thái.                  D. khác nhau về khu phân bố.

Câu 27 : Vai trò của điều kiện địa lí trong quá trình hình thành loài mới là :

A. nhân tố chọn lọc những kiểu gen thích nghi.         B. dẫn đến cách li địa lí.

C. dẫn đến cách li sinh sản, cách li di truyền.             D. nhân tố gây biến đổi kiểu gen. 

Câu 28 : Vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới là :

A. nhân tố chọn lọc những kiểu gen thích nghi.                    

B. tạo điều kiện cho sự  phân hóa trong nội bộ loài.

C. tạo điều kiện  hình thành đặc điểm thích nghi.                  

D. nhân tố gây biến đổi kiểu gen.

Câu 29: Hình thành loài bằng con đường sinh thái thường gặp ở đối tượng nào ?

A. Thực vật và động vật.                                            B. Thực vật, ít gặp ở động vật.

C. Thực vật và động vật ít di động.                             D. Động vật, ít gặp ở thực vật.

Câu 30: Nội dung chính của chọn lọc tự nhiên là :

 A. chỉ tích lũy biến dị có lợi.                         

B. tích lũy biến dị tổ hợp, đào thải biến dị đột biến.

C. tích lũy biến dị có lợi, đào thải biến dị bất lợi.      

D. chỉ đào thải biến dị bất lợi.

Câu 31: Hướng tiến hóa cơ bản nhất của sinh giới là :

A. Tổ chức ngày càng cao .                                        B. Thích nghi ngày càng hợp lí .

C. Ngày càng đa dạng, phong phú .                           D. Ngày càng tiến hóa.

Câu 32: Yếu tố làm khôi phục các cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở cơ thể lai xa là :

A. Quá trình tứ bội hóa.                                              B. Đột biến gen.

C. Nhân đôi và phân li nhiễm sắc thể.                        D. Đột biến nhiễm sắc thể.

Câu 33: Trong các phương thức hình thành loài, phương thức nào tạo ra kết quả nhanh nhất ?

A. bằng con đường địa lí - sinh thái.               B. bằng con đường địa lí.

C. bằng con đường sinh thái.              D. bằng con đường lai xa kèm đa bội hóa.

Câu 34: Nguyên nhân của hiện tượng đồng qui tính trạng  ở những loài thuộc các nhóm phân loại khác nhau là:

A. Điều kiện sống giống nhau nên được chọn lọc theo cùng một hướng, tích lũy các đột biến tương tự.

B. Điều kiện sống giống nhau nên cấu trúc di truyền giống nhau.

C. Điều kiện sống giống nhau nên khả năng hoạt động giống nhau.

D. Điều kiện sống giống nhau nên tập tính hoạt động giống nhau.

Câu 35: Trong lịch sử tiến hóa, những sinh vật xuất hiện sau mang nhiều đặc điểm thích nghi hợp lí hơn những sinh vật xuất hiện trước là do :

A. đột biến và biến dị tổ hợp không ngừng phát sinh, chọn lọc tự nhiên không ngừng tác động nên các đặc điểm thích nghi không ngừng được hoàn thiện.

B. chọn lọc tự nhiên là nhân tố quyết định hướng tiến hóa của sinh giới.

C. chọn lọc tự nhiên đã đào thải những dạng kém thích nghi chỉ giữ lại những dạng thích nghi nhất.

D. sự hợp lí tương đối của các đặc điểm thích nghi.

Câu 36 : Nhân tố nào sau đây có vai trò định hướng cho quá trình tiến hóa ?

A. quá trình đột biến.                                                  B. quá trình giao phối.

 C. quá trình chọn lọc tự nhiên.                                   D.các cơ chế cách li.

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021