Bài tập di truyền phân li

Cập nhật lúc: 17:35 07-08-2015 Mục tin: Sinh học lớp 12


Đối với các bài tập có thể sử dụng quy luật di truyền Men den khi gen trội hoàn toàn và lấn át sự biểu hiện của gen lặn. Tuy nhiên có một số trường hợp. Phần mở rộng nhằm giúp cho em hiểu đó là các trường hợp biệt của di truyền Menden.Sau khi hoàn thiện được các bài tập trong phần này các em sẽ tự tin hơn với các quy luật di truyền tiếp theo.

Câu 1.Giữa biến dị tổ hợp và đột biến gen có điểm nào khác nhau?

1. đột biến gen làm gen thay đổi cấu trúc còn biến dị tổ hợp thì không.

2. nguyên nhân của đột biến gen là do tác nhân môi trường còn biến dị tổ hợp là do sự tổ hợp lại VCDT vốn có ở bố mẹ cho con thông qua giảm phân và thụ tinh.

3. đối với tiến hóa của loài thì đột biến gen có vai trò quan trọng hơn; đột biến gen xuất hiện đột ngột, gián đoạn còn biến dị tổ hợp có thể định hướng trước.

Đáp án đúng:

A. 1, 2, 3               B. 2, 3                    C. 2, 1                   D. 1, 3

Câu 2 .  Ở cà chua, gen quy định quả mùa đỏ là trội hoàn toàn so với gen quy định quả màu vàng. Người ta tiến hành lai giữa hai dòng thuần có kiểu hình quả đỏ (bố) với quả vàng (mẹ), thu được F1. Sau đó cho các cây F1 lai với cây bố gọi là phép lai A và với cây mẹ gọi là phép lai B. Tỉ lệ kiểu hình mong đợi thu được từ phép lai A và B lần lượt là:

A. 50% quả màu đỏ : 50% quả màu vàng ;   100% quả màu đỏ               

B.100% quả màu đỏ ;   100% quả màu vàng

C.50% quả màu đỏ : 50% quả màu vàng ;   100% quả màu vàng

D.100% quả màu đỏ ;   50% quả màu đỏ : 50% quả màu vàng

Câu 3 .  Ở cà chua, tính trạng màu quả do một lôcut gen gồm 2 alen quy định. Trong đó alen quy định quả màu đỏ là trội hoàn toàn so với alen quy định màu vàng. Giả sử tiến hành lai giữa một cây đồng hợp tử quả đỏ với một cây quả vàng và thu được F1. Cho các cây F1 lai với nhau (phép lai C) và cây các F1 lai với cây quả vàng (phép lai D). Tỉ lệ kiểu hình thu được từ phép lai C và D lần lượt là :

A.  50% đỏ : 50% vàng ;   100% vàng.                 B.100% quả đỏ ;    50% đỏ : 50% vàng.

C.100% đỏ ; 75% đỏ : 25%vàng.                          D.75% đỏ : 25% vàng ;     50% đỏ : 50% vàng

Câu 4 . Một bệnh di truyền ở người là phênylkêtôrunia do gen lặn p nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định. Nếu kết hôn giữa 2 người bình thường nhưng đều mang gen bệnh thì xác suất để sinh họ đứa con đầu lòng bình thường nhưng mang gen bệnh là

A. 3/4.                   B. 1/4.                    C. 2/3.                   D. 1/2.

Câu 5 .  Ở người tính trạng nhóm máu do một gen có 3 alen (IA, IB, I0) chi phối, trong đó IA = IB và IA, IB > I0. Hai anh em sinh đôi cùng trứng, người anh lấy vợ có nhóm máu A, sinh con có nhóm máu B; người em lấy vợ có nhóm máu B sinh con có nhóm máu A. Kiểu gen của hai anh em là

A. IBIB.                  B. IAIA.                  C. IBI0.      D. IAIB.        

Câu 6 .Ở người nhóm máu A được quy định bởi các kiểu gen: IAIA, IAI0; nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen IBIB, IBI0; nhóm máu AB được quy định bởi các kiểu gen IAIB; nhóm máu O được quy định bởi kiểu gen I0I0. Để các con sinh ra có đủ 4 loại nhóm máu thì kiểu gen của một trong 2 bố mẹ là

A. IAIA.                  B. I0I0.       C. IAIB.                  D. IAI0.             

Câu7 . Ở người, nhóm máu ABO do 3 gen alen IA, IB, IO quy định, nhóm máu A được quy định bởi các kiểu gen IAIA, IAIO, nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen IBIB, IBIO, nhóm máu O được quy định bởi kiểu gen IOIO , nhóm máu AB được quy định bơi kiểu gen IAIB. Mẹ có nhóm máu AB, sinh con có nhóm máu AB. Nhóm máu nào dưới đây chắc chắn không phải của người bố ?

A. Nhóm máu B.   B. Nhóm máu O.   C. Nhóm máu AB.D. Nhóm máu A.

Câu 8 .  Ở người nhóm máu ABO do 3 gen alen IA, IB, IO quy định, nhóm máu A được quy định bởi các kiểu gen IAIA, IAIO, nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen IBIB, IBIO, nhóm máu O được quy định bởi kiểu gen IOIO , nhóm máu AB được quy định bơi kiểu gen IAIB. Mẹ có nhóm máu B, sinh con có nhóm máu O. Người có nhóm máu nào dưới đây không thể là bố đứa bé ?

A. Nhóm máu A.   B. Nhóm máu AB.C. Nhóm máu B.   D. Nhóm máu O.

Câu 9 .  Một người đàn ông có nhóm máu O lấy một người vợ có nhóm máu A. sinh ra một đứa con có nhóm máu A và một đứa con có nhóm máu O.  Câu nào sau đây sai ?

A.  Bố có kiểu gen I0I0           B.  Mẹ có kiểu gen IAIA         C.  Đứa trẻ thứ nhất có kiểu gen IAIo      D.  Đứa trẻ thứ hai có kiểu gen I0I

Câu10 . Trong trường hợp trội không hoàn toàn, khi lai giữa 2 bố mẹ thuần chủng khác nhau 1 cặp tính trạng tương phản sau đó cho F1 tự thụ phấn hoặc giao phấn thì ở F2 sẽ xuất hiện tỉ lệ phân tính:

A. 1 : 2 : 1                         B. 3 : 1                         C. 1 : 1                                            D. 1 : 1 :1 :1

Câu 11 (ID: 64590): Đột biến mắt trắng ở ruồi giấm do một gen lặn nằm trên NST giới tính X, không có alen trên Y. Trong một quần thể ruồi giấm tồn tại tối đa bao nhiêu kiểu gen về tính trạng trên?

A. 5                       B. 3                             C. 2           D. 4

 

Câu 12. Với 2 alen A và a nằm trên nhiễm sắc thể thường, gen trội là trội hoàn toàn. Có bao nhiêu phép lai giữa các kiểu gen của 2 alen nói trên cho thế hệ lai đồng tính ?

A.3 phép lai.          B.4 phép lai.          C.1 phép lai.          D.2 phép lai.

Câu13 Với 2 alen A và a nằm trên nhiễm sắc thể thường. Nếu không phân biệt giới tính, trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu giao phối khác nhau giữa các cá thể mang các kiểu gen của 2 alen nói trên ?

A. 2 kiểu.                 B. 6 kiểu.                     C. 3 kiểu.                      D. 4 kiểu.

Câu 14 Màu lông ở trâu do một gen quy định. Một trâu đực trắng (1) giao phối với một trâu cái đen (2) đẻ lần thứ nhất ra một nghé trắng (3) . Đẻ lần thứ hai ra một nghé đen (4) . Con nghé đen lớn lên giao phối với trâu đực đen (5) . Sinh ra một cón nghé trắng (6) .

Kiểu gen của 6 con nghé theo thứ tự là

A. aa, Aa,aa,Aa,Aa,aa                                B. Aa, Aa,aa,Aa,AA,aa

C. Aa,AA hoặc  Aa,aa,Aa,AA,aa               D. Aa, Aa,aa,Aa,AA hoặc ,aa

Câu15 Ở người, màu mắt do 1 gen nằm trên NST thường qui định. Bố mắt nâu, mẹ mắt nâu, sinh con có đứa mắt nâu, có đứa mắt xanh, kiểu gen của bố mẹ là

A. đều dị hợp.       B. đều đồng hợp trội.              C. bố đồng hợp, mẹ dị hợp.           D. bố dị hợp, mẹ đồng hợp.

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021